Særlige regler for selvstændig bibeskæftigelse

Der gælder ikke de samme regler for alle, når det kommer til dagpenge. Det kan måske lyde som om, at folk bliver forskelsbehandlet, men faktum er, at der gælder særlige regler for udbetaling af dagpenge, hvis du driver en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Hvis du driver en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du højst modtage dagpenge i 78 uger, hvis du opfylder følgende betingelser: Din selvstændige bibeskæftigelse må ikke være din hovedindkomst. Dit arbejde med den selvstændige bibeskæftigelse må kunne udføres uden for normal arbejdstid. Og til sidst må du ikke holde fri fra dit lønarbejde for at passe din virksomhed.

Andre regler for landbrug som bibeskæftigelse

Hvis du derimod driver landbrug og har bopæl samme sted, er du ikke omfattet af ovenstående dagpengebegrænsning på 78 uger hvis du altså har drevet deltidslandbruget foruden for din ledighed, hvis deltidslandbruget ikke udvides under ledigheden, hvis der på jorden ikke dyrkes andet end kort, frøafgrøder, grovfoderafgrøder og kartofler, hvis eventuelt husdyrhold er til eget forbrug, hvis der ikke er ansat fremmed arbejdskraft, hvis du kan sandsynliggøre, at deltidslandbruget til enhver tid kan drives uden for normal arbejdstid og samtidigt skriftligt erklærer, at du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Yderligere undtagelser

Hvis din selvstændige virksomhed hører ind under et af nedenstående forhold, er du også undtaget fra dagpengebegrænsningen:

  • Fritidsfiskeri
  • Biavl med 15 bistader eller derunder
  • Udlejningsejendom med op til 10 lejemål
  • Begrænset deltagelse i ægtefælles virksomhed
  • Ejerskab af højst 5 hektar fredskov
  • Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder

Til sidst skal du huske på, at videresalg af produkter ved hjemmedemonstrationer som udgangspunkt betragtes selvstændig virksomhed. Hvis du er i tvivl om, du driver en selvstændig bibeskæftigelse kan du altid kontakte din a-kasse og spørge dem til råds.